• Zagreb

   

  Hrvatska

 • 50 kW

  Snaga

   

  50 kW

SE Lictor